De uitslag van de verkiezingen van maart 2002: PvdA (9), VVD (5), GroenLinks (4), CDA (5), Hoorns Belang (3), D’66 (2), Ouderen Unie (2) en V.O.C. Hoorn (3), de tweede nieuwe lokale partij. Helaas GL dus van 5 naar 4 zetels (11,5% = 3050 stemmen).  In de raad zijn gekozen: Paul Visser (fractievoorzitter), Harry Bakker, Lisette van Diest en Duran Simsek. De beide laatsten zijn met voorkeurstemmen gekozen. Lisette: 25 jaar met rolstoel, opleiding bij Heliomare en studie ruimtelijke ordening en milieu. Duran: 46 jaar, van Turkse afkomst, sinds 1976 in Nederland, werkzaam als maatschappelijk werker en heeft ook eigen bureau om mensen aan werkplek te helpen.

Natuurlijk voor Elkaar

Bij de coalitie-onderhandelingen worden GroenLinks en V.O.C. Hoorn buiten spel gezet: GL is fel tegen bebouwing van Leekerlanden en VOC is tegen het besluit om alleen kort parkeren toe te staan in het centrum.
Het college gaat bestaan uit PvdA (J. van Es en R. Tonnaer), VVD (H. Hansen), CDA (C. van Weel) en D’66 (A. Helling). Dit college kiest volgens GL niet voor vernieuwing, creativiteit, durf en verandering.

De gemeente gaat voortaan dualistisch te werk. De raad gaat kaders bepalen, wethouders voeren het beleid uit, de raad controleert. Raadsleden worden voorzitter van raadscommissies. Doel is meer duidelijkheid voor de burgers. GL zet de toon in de nieuwe raad met een aantal amendementen over deze nieuwe werkwijze. Een plek voor burgers in commissies is eerste winstpunt van GL, wat door CDA als “cultuurschok” wordt ervaren. De bijdrage aan GL aan raadsprogramma: Duurzaamheid (aandacht voor natuur en milieu), Dualisme (bestuurlijke vernieuwing) en Diversiteit (emancipatie en integratie).

Nieuw bestuur

Het nieuwe GL-bestuur met Saskia Borgers (vz), Jan de Boer (penn), Mia Esselaar (secr) en Gatha Kraan (lid) presenteert een plan met professionalisering, strategisch werken, communicatie en functioneringsgesprekken.

Vertrekkend raadslid Kitty Hartgers weigert de koninklijke onderscheiding, wel krijgt zij van de gemeente de zilveren penning met als tekst “kanjer”. Zij is 20 jaar gedreven raadslid geweest, een verslaving waar ze van heeft genoten. Zij was lid van PSP, kwam voor ProHo (Progressief Hoorn) in de raad, was tegen de “overloop”, was voor anti-apartheidsbeleid, diende initiatiefvoorstel vredesbeleid in en leidde het onderzoek naar Hophotel.

Hoe gaat GroenLinks van start? Initiatiefvoorstel groene stroom voor openbare verlichting (Lisette van Diest). Moties over liften spoorbrug, het opzetten van Diversiteitscentrum, doorstroming woningen, opvanghuis zwerfjongeren, kunst op rotondes, vooroeverproject Grote Waal, autovrije zondag. Interpellatiedebat (Duran Simsek) met het instellen van raadscommissie allochtonenbeleid. Intrekken kapvergunning in Kastanjes kleine Oostsluisbrug (Harry Bakker). Protest tegen opheffen van het Platform Duurzaam Hoorn.

Het drama van de bouwfraude begint met een bericht in Dagblad Westfriesland (sep 2002). Het college ontkent ten stelligste het aannemen van bouwbedrijven Koop Tjuchem voor snoepreisjes naar zusterstad Malacca, zoals geopperd is in de parlementaire enquêtecommissie bouwfraude. GL (Paul Visser) vraagt het college om opheldering over sponsoring en fêteren. De gemeente stelt een onderzoek in naar mogelijke illegale prijsafspraken bij bouwprojecten. Bij bespreking van integriteit (Hoorn, zien en niet zwijgen) in commissie Bestuur en Middelen geeft Paul Visser aan dat er sprake zou zijn van meldingen aan GL over onrechtmatig handelen door ambtenaren. VVD en CDA  gaan er met gestrekt been in: GL moet met bewijzen komen over mogelijke strafbare feiten. Alle partijen en de Ondernemingsraad op achterste been. Paul Visser neemt door de opgelopen commotie een periode rust, Harry Bakker wordt waarnemend fractievoorzitter. GL heeft geprobeerd met een verklaring aan gemeenteraad op 18 dec 2002 de zaken “recht” te zetten en in de commissie “excuses” aangeboden. Het GL-persbericht geeft Paul aan als zeer betrokken politicus die met passie het woord voert. Hij vertrekt definitief op 1 feb 2003 na 15 jaar actieve politiek (waarvan 5 jaar raadslid), omdat de benzine voor de politieke motor op is: volledige baan, gezin en goed raadslid is niet meer te combineren. Paul heeft veel betekend voor nota Verkeer en Parkeren.

Paul Visser
Paul Visser

Paul wordt opgevolgd door Willem Kukler (die al eerder in de raad zat). Duran Simsek neemt in nov 2002 met spijt afscheid van de raad wegens drukke werkzaamheden en wordt opgevolgd door Jan de Boer.

De beoogde gemeentelijke herindeling van 13 gemeenten in Westfriesland is door provincie in sep 2002 afgeblazen wegens gebrek aan overeenstemming (West-Fries wespennest volgens de krant).

Een tweede drama in deze periode is de bouw van een nieuwe brandweerkazerne. De onderzoekcommissie Brand Meester geeft forse kritiek op de kredietoverschrijdingen en de rol van de burgemeester bij de aanbesteding en keuze van architect. GL maakt melding van aantal “brandhaarden”, bestuurlijk gerammel, onjuiste en onvolledige informatie. De burgemeester ligt onder vuur en hangt aan zijden draadje. Maar opstappen vindt hij een goedkope actie, zo’n 10 weken voor het einde van zijn ambtstermijn.   

Op 9 maart 2003 neemt burgemeester Pierre Janssens afscheid. Hij is 21 jaar burgemeester van Hoorn geweest in een periode van Hoorn als groeikern (1970: 18.500, 1982: 44.0.000, 2002: 67.000 inwoners).
Onno van Veldhuizen wordt op 1 aug 2003 beëdigd als de nieuwe burgemeester.

In jan 2003 verschijnt de eerste website van GL Hoorn o.l.v. webmaster Rob van Druten.
Op 1 mrt 2003 treedt voltallig bestuur GL Hoorn af: te veel frictie tussen bestuur en fractie, zoals over het wisselen van de wacht bij het vertrek van Paul en gebrek aan info vanuit fractie naar bestuur. 
Een interim-bestuur treedt aan met Marina Slot (vz), Rob van Druten (secr) en Danny Fischer (penn).
De fractie wordt inmiddels ondersteund door Ria Kieft, Annemarie Ponte, Saïda Voet, Arnoud Lansdaal en Jos Kamminga. En de commissieleden zijn nu Gatha Kraan, Peter Manshanden en Ria Kieft. In 2004 is er een nieuw bestuur met Sultan Tasdelen (vz), Rob van Druten (secr) en Danny Fischer (a.i. penn) en vervolgens in 2005 met Sultan Tasdelen, Saïda Voet en Annemarie Ponte.

Vervolglijst activiteiten van GroenLinks Hoorn:

  • Artikel 37 vragen: Nieuwe polderbaan Schiphol, Wachtlijsten speciaal basisonderwijs en zeer moeilijk opvoedbare kinderen, Opvang Vluchtelingen, Behoud bomen Johannes Poststraat, Leerlingenvervoer, UMTS masten, Aanpak huiselijk geweld, Armoede val, Stoppen met gif zoals Roundup en Casoron
  • Initiatiefvoorstellen artikel 36: Nota Park en Stad, ZMOK-onderwijs, Nachtopvang dak - en thuislozen, Verkeersveiligheid rond basisscholen, Topsport voor gehandicapten
  • Rekenkamer-onderzoek wegens overschrijdingen bij Voorplein Schouwburg (GL geeft wethouder Tonnaert een “gele kaart”, de onderste steen met boven!)
  • Subraadscommissie Integratiebeleid o.l.v. Harry Bakker
  • Themabijeenkomst Uitgeprocedeerde asielzoekers
  • Motie over invoering van communicatienetwerk C2000
  • Presentatie Groenbeleidsplan
  • Debattraining o.l.v. Anita de Jong
  • Standpunt GL naar raad en college over IHP voortgezet onderwijs (OSG, Werenfridus, Oscar Romereo, Copernicus). Campus definitief van de baan (mrt 2005): de 2 besturen Atlas en Tabor moeten onderling gaan samenwerken voor modernisering of nieuwbouw

Op 26 december 2003 volgt een naar bericht van fractie en bestuur: het overlijden Kitty Hartgers. Zij heeft het beste van haar leven gegeven voor de politiek in Hoorn. Jarenlang heeft zij zich ingezet voor de idealen van Progressief Hoorn, de PSP en later GroenLinks. Voor velen van ons was zij een inspiratiebron met veel warmte en gedrevenheid.

In april 2004 verschijnt eindelijk het Rapport Deloitte over de bouwfraude in Hoorn. Er was wel sprake van veelvuldig smeren en fêteren, wat niet direct zou leiden tot ambtelijke of bestuurlijke corruptie. Wel waren er zeer nauwe relaties tussen ambtenaren en bestuurders met de bouwwereld (Hoorn als groeigemeente). Een paar ambtenaren zijn aangeklaagd voor plegen van strafbare feiten en valsheid in geschriften. Een ambtenaar wordt bij gemeente ontslagen. De gemeente heeft nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld en een ambtseed met gedragscode voor ambtenaren opgesteld. GL dient nog een motie in om toenmalige bestuurders ook achteraf verantwoording af te laten leggen, maar daar gaan zij niet op in.

In deze periode hebben verkiezingen plaatsgevonden met deze uitslag voor GroenLinks Hoorn:
2002 op 15 mei Tweede kamer verkiezingen (8,2% ,3237 stemmen)

2003 op 22 jan opnieuw Tweede Kamer (6,0%, 3275 stemmen)
2003 op 11 maart Provinciale Staten (7,4%, 1651 stemmen) (in PS ging GL van 12 naar 8 zetels met een college VVD, CDA, GL en D’66)
2004 op 10 juni 2004 Europees Parlement (8,8%, 1601 stemmen)