Op 13 april 1994 vindt de rumoerige installatie plaats van de nieuwe gemeenteraad. Er is stevig protest van Anti Fascistische Aktie (AFA) en Platform tegen Racisme. Met veel politie zijn de demonstranten uit de raadszaal verwijderd, een ruit sneuvelde hierbij.

GroenLinks dient een motie van afkeuring in bij het collegeprogramma dat weer in “achterkamertjes” is gemaakt. Ook is GroenLinks faliekant tegen de vijf wethouders: elke bewoner betaalt 17 gulden extra voor een bestuurlijke hap lucht. Het college bestaat nu uit de “paarse coalitie” PvdA (2), VVD (2) en D’66(1).

Programma
Programma van GroenLinks Hoorn

GroenLinks start op 18 april een eerste van een maandelijkse “meeting” met belangengroeperingen: samen tegen extreemrechts.  Met het Platform tegen Racisme wordt gepleit voor het opzetten van Anti Discriminatie Bureau in Regio Westfriesland.

GroenLinks roept de partijen VVD, CDA, PvdA en D’66 bij elkaar voor een strategie tegen opkomend extreemrechts: negeren, in discussie gaan of bestrijden? Resultaat: per fractie een waakhond/keffer die CD attaqueert in de raad; informatie uitwisselen over racisme en discriminatie; aandachtsveld voor Sociale en Bestuurlijke vernieuwing; opzetten van het Anti Discriminatie Bureau; een bloemlezing publiceren van uitspraken en stemgedrag in raad en commissie van CD; positieve benadering van minderheden, asielzoekers, vluchtelingen, multiculturele samenleving; Week van Minderheden; Wereldreis door stuurgroep Vrede en Internationale Samenleving; aandacht voor Comité 40–45.

Het GroenLinks Regio Beraad neemt stelling tegen het SOW (Samenwerking Orgaan Westfriesland): Marcel Deen en Cees van Rijs dragen punten aan voor het Regionaal Aktie Plan GroenLinks Westfriesland: SOW is niet democratisch, daarom wordt er gekozen voor directe verkiezingen (provincie is in terminale fase, er zijn plannen voor gemeentelijke herindelingen), afstemming van regionale voorzieningen, tegen versnippering in de ruimte, verbetering positie minima, kosten per inwoners omlaag alternatief voor de Hulk, terugdringen schooluitval, sociale woningbouw, invloed op afvaltarieven, werkgelegenheid vergroten, regionaal meldpunt anti-discriminatie, oprichten Milieu Educatief Centrum.

Groene pepers
Groene pepers

3 mei 1994: verkiezingen Tweede Kamer
9 juni 1994: verkiezingen Europees Parlement

Bericht in NHD 28-07-94: Jacqueline Amesz stapt boos uit werkgroep Renovatie Speelplekken. De arrogante houding van wethouder J. van Es was de oorzaak. De informatieavond had als doel met bewoners saneren van deel van de plekken, terwijl de keuze al vast staat!!

Bij de Algemene Beschouwingen 1995 wordt het voorstel van GroenLinks voor een professioneel meldpunt tegen Racisme overgenomen. GroenLinks constateert een paarse begroting met tekorten dankzij een landelijk paars beleid. We moeten nog meer de buikriem aanhalen op de toch al platte pens, korting op huursubsidie en uitkeringen, stijging woonlasten en zorgkosten, subsidiestop op sociale nieuwbouw. De vijf wethouders laten zich vaak zien bij excursies en feestelijke openingen i.p.v. serieus werk te maken van meer betrokkenheid en inspraak van bewoners.
Verder zijn de meeste moties in 1994 helaas afgestemd, doch later door andere partijen “lichtjes” overgenomen. GroenLinks blijft luis in de pels.

8 maart 1995: verkiezingen Provinciale Staten

De campagne gaat over invulling van HES (Hoorn-Enkhuizen-Stede Broec). Dat wil zeggen: waar komen de 17.000 bouwlocaties in Westfriesland? Onder het motto “Wees eens kies en kies een Westfries” wordt Cees Bozelie uit GroenLinks Medemblik gekozen in de Provinciale Staten.
Uitslag: CDA (13), PvdA (16), VVD (28), D66 (8), GroenLinks (van 6 naar 6), CD (1), Groenen (1), SP (1), RPF/GVP (1), AOV/OU 55 (4).

Ledenblad maart 95: Kitty Hartgers zal ons gaan trakteren op Hopjesvla omdat gemeente Hoorn het proces gewonnen heeft tegen projectontwikkelaar die op plaats van Witte Badhuis een Hophotel wilde bouwen.

Het bestuur bestaat nu uit Harry Bakker, Rein Dekker, Willem Kukler, Paul Visser en Hanneke Verkleij. Paul Visser gaat zitting nemen in de landelijke Partij Raad namens Westfriesland.

7 nov 94: Meeting over Milieu Educatief Centrum met Milieudefensie, Milieueducatie, Ver. Behoud IJsselmeer (ENFB, Windmolen coöperatie, NH Landschapsbeheer gaven helaas afbericht).
Het MEC-idee is door GroenLinks vier jaar geleden gelanceerd tijdens Milieumarkt (verkiezingen 1990), en is nu opgenomen in recreatieplannen.

23 jan 95: Meeting over minderhedendebat met de voorzitter van Platform Allochtonen. Steun aan zelforganisaties blijft noodzakelijk. Meldpunt tegen racisme belangrijk, kans op werk bij allochtonen is problematisch, taalonderwijs van groot belang.

20 febr 95: Meeting over werkgelegenheid: de gemeente kan geen banen scheppen maar wel werkzoekenden ondersteunen 

28 febr 95: Meeting met 5 afdelingen over bouwen in HES op grond van criteria “mobiliteit, duurzaamheid, woonmilieu ” en een belangrijk deel voor betaalbare huursector.

Juni 95: Stevige discussie in de fractie over (ver)nieuwbouw Parkschouwburg: een miljoenenproject, terwijl we net uit dal artikel 12-gemeente geklommen zijn waar we sinds 1987 in zaten. In dec 95 besluit de raad in principe nieuwbouwlocatie (26 miljoen) op terrein van Witte Badhuis: multifunctioneel complex schouwburg, bioscoop, congres, horeca, hotel en parkeergarage. GroenLinks is tegen: dit terrein openhouden voor recreatie.

GroenLinks houdt een ledenpeiling (66 leden, 44 reacties) met 20 stellingen m.b.t. ruimtelijke ontwikkelingen: tegen parkeergarage Jeudje, sobere (ver)nieuwbouw Park, niet tegen woontorens Visserseiland, betaalbare woningen Karperkuil, woningen Julianapark, houdt Blokweer groen.

Jacqueline springt op de bres voor de bieb in Zwaag, na 12 jaar wordt deze nog steeds gemist!

In de Algemene Beschouwingen 1996 geeft GroenLinks aan dat Hoorn langzamerhand uit een financieel dal omhoog krabbelt. Maar dat er veel probleem zijn met de vele verkeerd verlopen procedures, te weinig inspraakprocedures, geen wijkbijeenkomsten. Het initiatief voor Cliëntenraad GSD wordt overgenomen.

Fractie en bestuur beraden zich over buitenparlementaire acties. De keuze tussen rode draad (actie inspelen op actualiteit) of rode kapstok (actie uit Hoornse politiek) en de vraag wie neemt initiatief (fractie of bestuur).

Bieb Zwaag
Actie voor Bieb Zwaag
GL Krant
GroenLinks krant

Na twee jaar Paars in Hoorn komt GroenLinks met een huis-aan-huis krantje:

  • Parkschouwburg: sobere vernieuwbouw oude Park
  • Betaalbaar wonen en Blok Weer Groen houden
  • Discussie met CD is zinloos, leidt tot aanvaringen in de raad
  • Initiatiefvoorstel voor Cliëntenraad en Werk-scholingsfonds voor opstarten van projecten
  • Kwaliteitsplan is meer “vertraagd” Verkeersplan, herinrichten Rode Steen en Kerkplein
  • Werkgroep Bomen voor betere beheer bomen en beleid groenvoorzieningen

Het Regio Beraad beraadt zich in maart 1997 over uitgangspunten voor een gemeentelijke herindeling: opheffen SOW, meer samenwerking door gemeenten zelf te bepalen, geen gemeente Westfriesland, drie tot vijf gemeenten met krachtig bestuur met scheiding tussen platteland en stedelijk gebied, inspraak van bewoners.

Op 10 april 1997 dient Marcel Deen het Initiatiefvoorstel Uitbreiding oever- en landrecreatie in: uitbreiding Leekerlanden met een Leekerbos en verplaatsing industrieterrein Schelphoek in relatie tot gemeentelijke herindeling. Het bos wordt afgeblazen door GroenLinks collega’s in de regio, waaronder Cees Bozelie, statenlid met Ruimtelijke Ordening in de portefeuille.